Intern Begeleiders


De intern begeleiders van onze school zijn
Ria Beursgens                 (voor de groepen 1 t/m 5)                         
Miriam Jacobs   
              (voor de groepen 6 t/m 8)      
                 
 
Het is hun taak de organisatie van de leerlingenzorg te begeleiden en coachend, coördinerend en adviserend op te treden bij problemen met leerlingen. Zij treden op als voorzitter bij de leerlingenbesprekingen en organiseren het overleg met de ouders en zo nodig met externe deskundigen, samen met de betreffende leerkracht van de groep waarin de zorgleerling zit.
Indien een leerkracht behoefte heeft aan overleg met de interne begeleider kan hij dit kenbaar maken.

De interne begeleider plant dan een moment om samen met de leerkracht naar een oplossing te zoeken. Deze collegiale consultatie vindt op aanvraag plaats en men kan ondersteuning
vragen bij de aanpak van eventuele problemen in de groep. De interne begeleider is bij deze gesprekken altijd aanwezig om de voortgang van de leerlingenzorg te bewaken. De interne
begeleider is vrij geroosterd voor de uitvoering van haar taken.

De interne begeleiders van ons SWV komen 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar om extra informatie over actuele zaken uit te wisselen. De
onderwerpen die aan de orde komen zijn zaken waar elke school wel mee bezig is, zoals het leerlingvolgsysteem, het onderwijskundig rapport, het coachen van leerlingen, handelingsgericht werken of het pedagogisch klimaat op school.