visie en missie


De SPOLT-school staat voor modern, adaptief onderwijs. Dat betekent niet dat er tussen SPOLT-scholen geen verschillen mogen zijn. Het onderwijs wordt op een zodanige manier aangeboden dat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan de voorwaarden van een prettig leerklimaat en optimale ontplooiingskansen. Dit zowel op onderwijskundig gebied als op het materiële vlak.

Strategische visie

De scholen (15) van SPOLT zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke gezamenlijke doelen. We varen als SPOLT-scholen onder dezelfde vlag en hebben dezelfde bestemming. Dat betekent dat we alles in het werk stellen om de kinderen die onze scholen bezoeken, zo optimaal mogelijk naar hun toekomst te begeleiden. De koers die een individuele SPOLT school uitzet om dat te bereiken kan echter verschillend zijn.
 
Missie

SPOLT verzorgt eigentijds, goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat.
SPOLT bestaat uit mensen die geïnspireerd werken vanuit een grondhouding waarin het pedagogische, het levensbeschouwelijke en het maatschappelijke element in samenhang tot ontwikkeling komen. Hierdoor is SPOLT een moderne, in de samenleving staande onderwijsorganisatie, die optimale ontplooiingskansen biedt, zowel aan leerlingen als aan medewerkers.