Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds de "Wet op het Basisonderwijs" is de inspraak van de ouders en het personeel wettelijk geregeld. Dat betekent voor onze school dat er een medezeggenschapsraad bestaat waarin vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel zitting hebben.

De vertegenwoordigers van de ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. De vertegenwoordigers van het personeel worden door en uit het personeel van de school gekozen.

 

De medezeggenschapsraad, kortweg MR heeft het recht om over alle zaken die de school aangaan mee te praten. De MR kan de directeur gevraagd of ongevraagd adviseren. In het medezeggenschapsreglement staan onder meer de bijzondere bevoegdheden van de MR genoemd, d.w.z. dat het schoolbestuur bij vele besluiten de MR om advies of instemming moet vragen. De MR heeft dus een belangrijke taak.

 

De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van elke school.

 

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

          

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over aanstelling van de schoolleiding of t.a.v. besluiten van het bestuur met betrekking tot personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform

Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Spolt of ouders die een kind hebben op één van onze Spolt-scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk.

 

De MR-vergaderingen zijn openbaar. De data van de vergaderingen van de MR staan hieronder beschreven.

Heeft u vragen of is er een en ander niet duidelijk, klop dan gerust bij een van de leden aan. Zij zijn er voor u. 

Data vergadering MR

  • 26 september 2023
  • 12 december 2023
  • 6 februari 2024
  • 9 april  2024
  • 21 mei 2024
  • 18 juni 2024
Notulen schooljaar 2023-2024:
De notulen van de vergaderingen (schooljaar 2023-2024) kunt u vinden in de digitale boekenkast op Ouderportaal.

Leden
 

Namens het personeel (PGMR)

Ilona van Heugten-Vercoulen (voorzitter)

Martine Bongers (secretaris)

Gaby Caris-Peeters

Evi Janssen

 

Namens de ouders (OGMR)

Niels Peulen

Roy Curvers
Johan van den Beucken
Thijs Metsemakers